Program

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma. Az Eurostat által használt összesített szegénységi és kirekesztődési mutató három dimenziót foglal magában: A relatív jövedelmi szegénységet, a súlyos anyagi deprivációt valamint a munkaszegénységet (nagyon alacsony munkaintenzitás). Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, akik e három fő dimenzió közül egyben vagy többen érintettek.

A szakmai programunk alapvető célja a Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése érdekében. A szakmai programunk kidolgozásában részt vevő helyi közösség partneri együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programot készített elő, amely megvalósítása során kidolgozza a Nemzeti Stratégiához illeszkedő és helyi szinten rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat. A kistérségi stratégia elkészítéséhez olyan cselekvési program társul, mely a hozzárendelt forrástérkép segítségével előremutatóan javítani tudja a gyerekszegénység felszámolását, de legalábbis határozott csökkentését.

Szakmai program kivonat

Partnerek

Együttműködő partnerek

Szikszó Városi Önkormányzata

Szikszó Városi Önkormányzata támogat és generál minden olyan kezdeményezést, amely a térség előrehaladását erősíti és sikeresen járul hozzá az itt élők élethelyzetének javításához. Az önkormányzat céljai között szerepel ugyanis ebben a hátrányos helyzetű kistérségben élők felkarolása, fejlesztési koncepciókkal, infrastrukturális és társadalomfejlesztési törekvésekkel történő megerősítésük annak érdekében, hogy a következő 5-10 évben elindulhasson egy fenntartható pályán a térség.

Szikszó Városi Önkormányzata
Füzesséri József
polgármester
Tel.: (46) 596-450
e-mail: info@szikszo.hu
Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
http://www.szikszo.hu/

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ

Az intézmény biztosítja a gyermekjóléti és szociális alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat a járás településein.

Szolgáltatások:

 • Gyermekjóléti Szolgáltatás
 • Családsegítés
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Pongrácz Péterné Lengyel Andrea
Intézményvezető
Tel.: (46) 596-229, 596-228
e-mail: szikszockozpont@gmail.com
Cím: 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

Projekt

Projekt

Gyerekesély Bizottság

Gyerekesély Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje

I.
A Gyerekesély Bizottság tagjai:
Bizottság elnöke: a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás delegáltja, a Társulási Tanács elnöke
Bizottság titkára: az EFOP 1.4.2 – 16-2016-00019 projekt szakmai vezetője
Bizottság tagjai:
A térségben tevékenykedő szakemberek.

II.
A Gyerekesély Bizottság állandó meghívottai:
EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt képviselői
EFOP 1.4.2 – 16-2016-00019 pályázat:
közoktatásért és egészségügyért felelős szakterületi koordinátora
IT és közösségi munkáért felelős szakterületi koordinátora
ifjúsági munkáért felelős szakterületi koordinátora
szociális-és gyermekjóléti szolgáltatásokért felelős szakterületi koordinátora

III.
A Gyerekesély Bizottság feladat és hatásköre:
Tanácsnál és szerveinél:
1. A kistérségi gyerekesély stratégia és a cselekvési program kidolgozása, szükséges aktualizálása legalább 2 évente.
2. A kistérségi gyerekesély stratégia és a cselekvési program a helyi közösséggel való megismertetése és elfogadásának támogatása.
3. A kistérségi gyerekesély stratégia és a cselekvési program megvalósulásának nyomon követése és értékelése.
4. Munkája során részt vesz a projektet és a stratégiát érintő kistérségi, intézményfenntartó társulási, települési önkormányzati és intézményi döntések előkészítésében, döntéseiben, a tevékenységek utólagos követelésében, értékelésében.
5. Figyelemmel kíséri a Kistérségi Gyerekesély Iroda munkáját.
6. Elfogadja gyerekesély cselekvési programot és az ahhoz kapcsolódó forrástérképet. A szükséges aktualizálását évente elvégzi.
7. Szakmai együttműködést biztosít a kistérség településein gyermekekkel foglalkozó intézményekkel, munkatársakkal.

IV.
A Gyerekesély Bizottság működési rendje
1. A bizottság ülésezésének rendje
(1) A bizottság legalább negyedévente ülést tart.
(2) A bizottság ülést tart, ha a Tanács elnöke, vagy bármely 2 bizottsági tag írásban kezdeményezi.
(3) A bizottsági ülést a bizottság elnöke a
napirendi javaslatot tartalmazó meghívó megküldésével írásban – kivételesen szóban, a napirendi javaslat közlésével – hívja össze.
(4) A bizottság tagja a bizottság ülésein személyesen vesz részt.

2. A bizottsági ülés
(1) A bizottságok ülései nyilvánosak.
(2) A bizottság ülésén a Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet.
(3) A bizottság zárt ülésére a Tanács zárt ülésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást kap a napirend előterjesztője, a tárgyalt napirendi pont feladatkörét érintő intézmény, egyéb szervezet vezetője.
(5) A meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen, ill. a napirendi pont tárgyalásán. Az ülésen a meghívottat a helyettesítésére jogosult személy is képviselheti.
(6) A Tanács tagjait a bizottság üléséről értesíteni kell.

2.1. A bizottsági ülés vezetése
(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke – a Gyerekesély Iroda útján – készíti elő, hívja össze és vezeti.
(2) A bizottság elnöke engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az ülésrend fenntartásáról, lebonyolítja a szavazást, kimondja a bizottság határozatát, és aláírja az ülésről készült jegyzőkönyvet.
(3) A bizottság véleményét, álláspontját, javaslatát, ajánlását a bizottság elnöke ismerteti a Tanács ülésén. A bizottság ülésén megfogalmazott kisebbségi véleménynek helyt kell adni a Tanács ülésén.

Projekt

A Gyerekesély Bizottság Munkaterve 2019

Január
Projekt megvalósítás jelen helyzete
Munkaterv elkészítése, elfogadása

Március
Biztos Kezdet gyerekházak működésének bemutatása ( Szikszó, Alsóvadász, Felsővadász,
Felsődobsza)
Közösségi Szolgáltató ház működésének bemutatása ( Alsóvadász )
Koordinátori tájékoztatás

Május
Nyári gyermektáborok szervezése
Térségi szintű szükségletfelmérés, helyzetelemzés
Kistérségi Gyerekesély Stratégia és Gyerekesély Cselekvési Program előkészítése Egészségügyi szűrések tapasztalatai – gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatása

Július
Szakmai műhelyek tevékenysége – Módosított közoktatási intézkedési terv, módosított egészségügyi terv
Hazai és határ menti tapasztalatcserék szervezése jó gyakorlatok megismertetése című programelem előkészítése

Október
Projektmegvalósítás – konzorciumi partner tevékenységének bemutatása
A programban résztvevő helyi szakemberek felkészítése, képzése, továbbképzés.

December
A projekt megvalósítása során vállalt indikátor számok teljesülése
2020. év munkatervének összeállítása

Gyerekesély Iroda munkatársai

Adorján
Borbála
Projektmenedzser Oktatás-és egészségügyi koordinátor
Makranczi
Zoltán
Szakmai vezető
Kiss
Dénes
Pénzügyi vezető
Takács
Lászlóné
Korai képességgondozási koord.
Kemény
Evelin
Foglalkoztatási, helyi gazdfejl.inform.társ.és ifjúsági koord.
Wagner
Lakatos Tamás
Foglalkoztatási, helyi gazdfejl.inform.társ.és ifjúsági koord.
Pongrácz
Péterné Lengyel Andrea
Szociális és gyermekjóléti koord.
Simon
Krisztián
Közösségi munka, térségben élő kisebbségek koord.
Germánné
Bartók Judit
Szakmai vezető asszisztes
Peleskeyné
Drótos Zsuzsanna
Oktatási és eü.koordinátor
Pohubi
József
Oktatási és eü.koordinátor
Horváth
Viktor
Foglalkozási asszisztens
Kovács
Gábor
Rendezvényszervező asszisztens
Sélley
Fanny
Rendezvényszervező asszisztens
Lehner
Henrietta
Képességfejlesztő asszisztens
Galvács
Bálintné
Közösségi munka asszisztens
Kistérségi Szociális Szolg.Kp.
Dolgozói
Szociális központi asszisztens
Szűcs
Andrea
Szociális központi asszisztens
Galvács
Bálintné
Mentor
Vágnerné
Kiss Katalin
Mentor
Kiss
Tibor
Mentor
Berzeviczi
Gréta
Mentor
Smál
Mónika
Mentor
Náni
Szandra
Mentor
Horváth
Erika
Mentor
Tóvári
Tímea
Mentor
Ifjúságsegítő szakember
Molnár
István
Közösségi ház vezető
Peleskeyné
Drótos Zsuzsanna
Közösségi ház
munkatárs
Berzeviczi
Gréta
Közösségi ház
munkatárs
dr. Vincze
Tibor
BKözösségi ház
munkatárs
dr. Ruttkai
Tímea
Jogi szakertő
Kovácsné
Szoboczi Andrea
Esélyegy.és körny.fentart.ref.
Hadházi
Ferencné
Számviteli szolgáltatás
Dobos
Istvánné
Számviteli szolgáltatás
Biró-Lintner
Szandra
Rendezvényszervező
Lintner
Anett
Rendezvényszervező

Kötelező programelemek

Foglalkoztatási ügyek:
A foglalkoztatási terület tevékenységeinek alapvető célja, hogy jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkenjen gyermekek és családjaik szegénységének aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai. Szervező tevékenységünk várt eredménye, hogy térségünkben megerősödjenek a társadalmi kapcsolódások, elősegítve ezzel az egyes szervezetek, intézmények és társadalmi csoportok közötti együttműködéseket, és az abban rejlő lehetőségeket. Célunk egy olyan kísérleti, gyakorlat-orientált program-elem megvalósítása, ahol a fiatal szülők számára a kezdetektől fogva tanácsadást biztosítunk a programba bevont szakemberek segítségével. Tanácsadók segítségével a fennálló lehetőségeket ismerve, önállóan, céljaiknak megfelelően válasszanak olyan foglalkozást, tevékenységet, amely lehetővé teszi, hogy a társadalom és önmaguk számára értékkel bíró munkát végezhessenek. Felkészítjük őket a munkaerőpiacon rájuk váró helyzetekre. Képessé tesszük a bevont embereket a munkaerő-piaci kihívások teljesítésére és fejlesztjük azon készségeiket, melyek hozzásegítik őket a foglalkoztatás világában történő helytállásra.

Ifjúsági ügyek:
A szolgáltatás célja, hogy a térségben élő fiatalok az általuk fontosnak tartott dolgokba bekapcsolódjanak, aktív részesei legyenek a közösségnek. Önkéntes programok szervezésével irányítsuk rá a figyelmet a közösségi együttműködés fontosságára. Prevenciós tevékenységek célja, hogy a fiatalok között mérséklődjenek a mentális rendellenességek és zavarok új eseteinek előfordulási aránya. Korai stádiumban lévő esetek gyors, hatékony megoldása, amikor még nem rögzült az állapot, szűréssel történhet. A károsító hatások, következmények kiküszöbölése fontos feladat a tevékenység ellátása során. A tevékenység során interaktív workshopok segítségével kívánunk a gyermekek és szüleik számára prevenciós tanácsadást biztosítani. Ugyanakkor szoros együttműködésben az ifjúsági közösségfejlesztő folyamattal, olyan tábori programok szervezését tűztük ki,mely segítségével a településen hétről-hétre formálódó ifjúsági kezdeményezések újabb lendületet kapva alakulhatnak olyan együttműködésekké, melyek megalapozzák a fiatalok közösségi aktivitásának erősödését.

Közoktatás és egészségügy:
A pályázat keretein belül megvalósuló oktatási és egészségügyi tevékenységek garantálják, hogy a gyermekprogram szellemisége megjelenjen az iskolákban és az óvodákban egyaránt. Az egészségügyi szolgáltatások célja, hogy a helyben végzett szűrővizsgálatokkal növelje a szolgáltatáshoz jutó gyermekek számát, csökkentse azon akadályok számát, amelyek megnehezítik a szűréshez történő hozzáférést, illetve segítse elő a helyben kiszűrt gyermekeknek a megfelelő gyógyeszközökhöz történő juttatását.
A szűrések megfelelő szervezésével javulnak a kisgyerekes családok egészségügyi ellátásának lehetőségei, az egészséges fejlődést és az egészség megőrzését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyei.
A közoktatási szolgáltatások célja az óvodai programok esetében a képességek korai fejlesztése, az iskolai felkészítés, a tanulási képességek megalapozása, javítása, a tanulási és egyéb részképesség-zavarok kialakulásának megelőzése.
Az iskolai programok esetében elsődleges cél a gyermekek oktatási rendszerben történő sikeres haladásának segítése. A differenciáláson alapuló fejlesztés eredményeként a lemaradás és a lemorzsolódás csökkentése.

Közösségi beavatkozások:
Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek közösségi, családi élményhez juttatása olyan rendszeres alkotó, közösségi programsorozatok segítségével, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és családjaik ismereteinek bővítéséhez, kreativitásuk fejlesztéséhez, közösséghez való tartozásuk erősítéséhez, a verseny- és csapatszellem fejlődéséhez, a gyermekek és szüleik motiválásához. Szándékunk szerint a Szikszói kistérség területén működő fiatalokkal és szüleikkel foglalkozó civil szervezetek szervezeti kompetenciáit megerősítjük, továbbá felkészültté teszünk minden térségi civil szervezetet a hatékony feladatellátásra, melynek alapja a stabil szervezeti működés, a szervezeti kompetencia fejlesztése.
A program keretében Alsóvadász községben életre hívunk egy Közösségi Szolgáltató Házat, melynek legfontosabb funkciója, hogy mindenki számára nyitott közösségi ház funkciót töltsön be, amelyre ráépíthetők a közösség erősítését, a szülők és gyerekek szabadidejének értelmes, szervezett kitöltését szolgáló elfoglaltságok. A közösségi szolgáltató ház találkozási lehetőséget biztosíthat a térségben élők számára, helyet adhat kisebb közösségek rendszeres programjainak, segítheti a megfelelő információkhoz való folyamatos hozzáférést. Különböző szolgáltatások munkatársainak bevonásával helyben elérhetővé teszi a szociális és gyermekjóléti, valamint a védőnői, munkaügyi stb. ellátásokat, lehetővé teszi a számítógép és Internet-használatot.

Szociális ügyek:
Terveink között szerepel olyan utazó jogi és pszichológus szakember ügyfélfogadási óráinak megszervezése, akik a hét egy napján, egy adott bázistelepülésen fogadják a hozzájuk problémákkal, gondokkal fordulókat, hogy segítő tanácsaikkal, javaslataikkal támogassák a szülőket, gyermekeket. Projektünk kapcsán a kistérség négy iskolájában szociális munkások fognak dolgozni, akik egyfajta hídként kapcsolatot biztosítanak az iskola, a szülő és a különböző szakszolgálatok között, segítve, támogatva a felmerülő konfliktusok megoldásában a tanulókat és szüleiket.
További tevékenységeink között szerepel szakmai műhelyek szervezése, a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat tevékenységének fejlesztése, az önkormányzati rendeletek összehangolása, melyek közvetetten szintén a kistérségben élő családok, gyermekek érdekeit szolgálják, hogy a szakemberek összehangolt és sikeres tevékenysége során a ma még kilátástalan helyzetben élő családoknak esélyük legyen a kiemelkedésre, egy élhetőbb élet megteremtésére.

Rendezvények

2018 szept. 21
Autómentes nap
Prevenciós családi program – egészséges életmód nap
Helyszín: Szikszó

Környezetvédelemmel és környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos interaktív foglalkozások valósultak meg.

 • Thai boksz bemutató
 • Kangoo foglalkozás
 • Állóképesség és fizikai állapotfelmérés
 • Futó - és egyéb versenyek
 • KRESZ ismeretek bővítése a szikszói kresz parkban
 • Légváras csapatjáték
2018 szept. 25
Autómentes nap
Prevenciós családi program – egészséges életmód nap
Helyszín: Aszaló

Környezetvédelemmel és környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos interaktív foglalkozások valósultak meg.

 • Gokart és kerékpárok kipróbálása és verseny
 • Nép játékok
 • Rendőrség mobil KRESZ park oktatása
 • "Bogaras vagyok" élménybiológiai foglalkozás, ízeltlábú állatok bemutatója
 • Egészséges táplálkozásra történő figyelemfelhívás gyümölcsök és ivólevek résztvevők számára való átadásával.
2018 szept. 28
Autómentes nap
Prevenciós családi program – egészséges életmód nap
Helyszín: Halmaj

Környezetvédelemmel és környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos interaktív foglalkozások valósultak meg.

 • "Közlekedj okosan" c. zenés interaktív műsor
 • Thai boksz bemutató
 • Kangoo foglalkozás
 • Pedálos gokart és kerékpárok kipróbálása és verseny>
 • "Bogaras vagyok" élménybiológiai foglalkozás, ízeltlábú állatok bemutatója
2019 márc. 30
ANGEL STATION:
Prevenciós családi program – egészséges életmód nap
Helyszín: Szikszó

A rendezvény célja hogy a család egészét érintő, a szocializációs folyamat során az életpályát és az élet minőséget meghatározó testi és mentálhigiénés problémák megelőzésére koncentráljunk.

 • Életvezetési és életmód tanácsadás
 • Egészségügyi szűrőnap: vércukorszint mérés, vérnyomás/pulzus, testsúly/testmagasság, véroxigénszint, BMI (testtömeg-index)
 • Információs Pont és tanácsadás: káros szenvedélyek, testápolás, egészséges táplálkozás
2019 márc. 14
CIVIL SZERVEZETEK
KOMPETENCIA-FEJLESZTÉSE tevékenység
Helyszín: Szikszó

A járás területén működő civil szervezetek kerültek meghívásra azzal a céllal, hogy fiatalokkal és szüleikkel foglalkozó civil szervezetek érzékenyítését elősegítsük, szervezeti kompetenciáikat megerősítsük. Program során bemutatásra került a komplex pályázat, a kompetencia-fejlesztés tevékenység, majd bemutatkoztak a meghívást elfogadó civil szervezetek. A nap lezárásaként műhelymunka során feltárásra kerültek a szervezetek szükségletei, fejlesztési igényei, milyen elvárások lennének a projekt szolgáltatásaival kapcsolatban. A rendezvény eredménye, hogy 3 civil szervezettel együttműködési megállapodás került megkötésre.

2019 május 10
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Majális -alsóvadászi ifjúsági csoport
Helyszín: Miskolc

Az alsóvadászi ifjúsági kezdeményezés egy alulról jövő helyi csoport, melynek a projektben történő szervezésének célja, hogy egy Művészeti Műhely jöjjön létre. Helyi önkéntesek tartanak tánc, ének és dráma foglalkozásokat a helyi gyerekeknek, és minél több lehetőséget próbálunk számukra biztosítani, hogy produkcióikat előadják.

2019.05.10-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolcon megrendezésre kerülő majálisára hívta meg a csoportot, hogy fellépjenek. A kistérségi projekt biztosította a csoport oda-vissza szállítását. Az alsóvadászi gyerekek ritkán tudnak kimozdulni a településükről, így nagyon várták a lehetőséget és izgultak mi fog történni. Boldogok voltak, hogy táncprodukciójukkal felléphetnek. A majálison két ugrálóvár, lovaglás lehetősége, kézműves foglalkozás, arc-festés, és rodeó-bika játék várta őket. Ezek mellett gólyalábasok, zenészek/trombitások, bűvész szórakoztatta a résztvevőket. Vattacukrot és üdítőt kaptak ajándékba, de a fő attrakció a saját fellépés volt.

Összességében elmondható, hogy az ilyen jellegű ifjúsági kezdeményezések segítése és támogatása azért fontos, mert

 • amit szeretnének a gyerekek, azt tudjuk patronálni
 • az önkifejezést és a személyiséget is erősíti a fellépési lehetőség biztosítása
 • az elzártabb településen élő fiatalok új élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodhattak, megismerhetnek új dolgokat, oda is eljuthatnak, ahová eddig nem.
2019 május 25
Lurdó Atya
„roma misszionárus”
Helyszín: Köröm

Az alsóvadászi ifjúsági kezdeményezés egy művészeti műhely a létrehozása, melybe beletartozik, hogy a fiataloknak folyamatosan önmegvalósító élményt nyújtsunk, mely közben bemutathatják a közös munkájukat, elő tudják adni, amit gyakorolnak. A fiatalok szerettek volna egy közösségi eseményen részt venni, ahol felléphetnek, melyre kitűnő lehetőség a Körömben működő „roma misszionárus” Lurdó Atya meghívása. A projekt buszbérléssel oldotta meg a csoport program helyszínre szálltását.

A helyszínre érkezve meleg fogadtatásban volt része a kisközösségnek. Szabad játék program volt a helyi gyerekekkel, majd 11 órától a Görög Katolikus Templomba mise következett. A gulyásos ebéd előtt közös gitáros közös éneklés volt a körömi gyerekekkel. A délutáni program volt az alsóvadászi csoport előadása. A fellépés során elsőként modern Hip-hop táncot adtak elő, majd autentikus cigány tánc következett. Ezen produkciókat már a csoport az előkészítő próbákon gyakorolta be. Az előadást követően a kápolnába vonult be mindenki, és ott volt egy megindító beszélgetés.

Nagyon jól érezte magát az alsóvadászi 19 fő résztvevő fiatal, akik el is fáradtak a végére, és sok élménnyel gazdagodtak. Jelen kezdeményezés a nemsokára induló, rendszeres tevékenységet biztosító művészeti műhely előzményének is tekinthető, a hol a korábban már begyakorolt két táncot sikeresen tudták előadni.

2019 május 30
Táncfellépés és Táncház
alsóvadászi művészeti csoport
Helyszín: halmaji Tompa Mihány Általános Iskola

Az alsóvadászi művészeti közösségbe járó fiatalok kezdeményezték, hogy amikor csak tudunk, szervezzünk számukra olyan lehetőséget, amikor elmehetnek más településekre, ehhez 15-20 perces fellépés lehetőségét teremtsük meg, illetve „külsős” programokon vegyünk részt. Az ifjúsági kezdeményezés egy művészeti műhelynek a létrehozása, melybe beletartozik, hogy a fiataloknak folyamatosan olyan élményt nyújtsunk, ami az önmaguk megmutatásának a lehetősége: elő tudják adni, amit gyakorolnak.

Jelen esemény egy alkalmas program volt ezen cél eléréséhez. A fiatalok szerettek volna egy közösségi eseményen részt venni, ahol megmutathatják mit tudtak, és erre kitűnő lehetőség adódott: a halmaji Tompa Mihány Általános Iskola, ahová táncfellépés és táncház megtartására hívták meg a művészeti csoportot. Először egy 20 perces előadásra került sor modern Hip-hop táncot adtak elő, majd autentikus cigány tánc következett. Ezt követően az alsóvadászi és a halmaji gyerekek közösen táncoltak, táncházra került sor.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, a helyi iskolások és a 18 fő alsóvadászi résztvevő fiatal egyaránt.

2019 május 31
Diákok és szülők
Főzőversenyen
Helyszín: Kázsmárk

Kázsmárk településen a községi iskolába járó gyerekek vetették fel azt az ötletet, hogy szeretnének egy 1 napos eseményt szervezni, ahol a diákok a szüleikkel összeállva külön-külön osztályonként készítenének el főként bográcsos ételeket.

A program reggel 8-tól elkezdődött, az előkészületek már 7-től tartottak. Az iskola udvarán valósult meg a rendezvény. Hangosítást, technikai berendezéseket az iskola biztosította, illetve a főzőversenyen résztvevők hoztak a főzéshez és az étkezéshez szükséges eszközöket. Egy-egy csapatot felnőtt vezetett, de az étel-készítés a fiatalok feladata volt.

A program színesítéseként bohóc csoport fellépése volt 10 órától, mely során mese figurák is felléptek, közös éneklés és tánc volt. A gyerekek számára biztosított volt az udvaron a játék lehetősége is.

Aki kért, a nap végén mindenki lufit kaphatott. 8 fajta étel készült el, pl. hortobágyi húsos palacsinta vakaróval, vagy babgulyás.

3 helyezett lett, akik 1-1 vándor-serlegként asztali bográcsot kaptak, illetve minden gyerek csokoládé jutalomba részesült.

Az ifjúsági kezdeményezés program fél 3-ig tartott, és nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Szeretnék jövőre is megismételni a programot, ezért lett a díj vándor-bogrács.

2019 július 20
Edelényi Járás
Dráma és táncprodukciók bemutatása
Helyszín: Boldva

Az alsóvadászi művészeti műhely 20 alkalmas foglalkozás sorozat, melynek keretén belül próbák valósulnak meg dráma, tánc, zene és ének témakörben.

A csoport, mintegy 30 fő fiatalt/gyereket gyűjt egy közösségbe, akik nem csak a gyakorlásokon jelennek meg, hanem különböző helyszíneken fellépéseket igyekszünk nekik szervezni.

2019.07.20-án Boldva településre (Edelényi Járás) lett a műhely meghívva, hogy dráma és táncprodukciókat mutassanak be. Előzménye, hogy a csoport július 15-19 Miskolc-Tapolcán volt táborozni, ahol összeállításra került az előadandó produkció.

A kulturális rendezvény reggel 9-kor kezdődött és késő délutánig tartott. Nem csak az alsóvadásziak léptek fel, hanem más csoportok is, így pl. Nyírkátáról táncosok, Hodászról zenészek és énekesek, Máriapócsról táncosok és zenekar.

Az alsóvadászi művészeti műhely busszal utazott a helyszínre, melyet a projekt biztosított számukra. A találkozó a helyi Tompa Mihály Általános Iskolánál volt, az indulás 9:30-kor. Kedves és meleg fogadtatásban volt részük. Közösen tekintették meg a délelőtti előadásokat, majd délben a résztvevők mind átmentek misére a görög-katolikus templomba. A nap folyamán helyiek üstben főztek töltött-káposztát, melyet a résztvevők ebédeléskor fogyasztottak el. Az alsóvadászi csoport délután 4 órától lépett fel, tehát viszonylag sokat kellett várni az ő produkciójukra, de szerencsére sokan jöttek el, és maradtak bőven nézők. Az előadást nagy taps jutalmazta, így a fiataloknak sok örömben volt részük.

Eredmény:

 • Pozitív élményben részesültek a produkciót előadó fiatalok
 • Ifjúsági kezdeményezések generálása, támogatása megvalósult: a művészeti műhely előkészítése folyamatban van
 • Települési, térségi ifjúsági részvétel erősítése megvalósult: a fiatalok csoporthoz tartozása erősödött
 • Javult a helyi szintű ifjúsági együttműködés: a fiatalok még inkább egymással partnerségbe kerültek, a csoport szellem fejlődött, mely a település egészére hatással van
 • A projekt, mint ifjúsági információs és tanácsadó szervezetként megjelent
 • Ifjúsági közösségfejlesztők hiányát kezeljük
 • Szabadidős komplex program valósult meg: kultúra, művészet és szabadidő egészséges eltöltése, prevenciós hatás
2019 július 22
Turista pihenőhely és kiállítóhely rendbetétele
5 napos ifjúsági kezdeményezés
Helyszín: Kupa

A kupai ifjúsági kezdeményezést a helyi fiatalok indították azzal a céllal, hogy a falujuk érdekében közösen tudjanak valamit tenni. Fiatalok szükségletei, igényei, ötletei alapján létrejövő program során, a helyi fiatalok aktív részvételével le lett festve a kerítés, és lett takarítva a múzeum kert, illetve csapatépítő foglalkozás is megvalósult. Olyan fejlesztő folyamat volt, ami a településen élő fiatalok közösségi aktivitását növelte meg.

Minden reggel 9 órakor gyülekeztek a gyerekek és az őket segítő felnőttek. A munka előtt közös reggeli készítés történt, majd azt követően kezdődött a program, a múzeum kert részenként történő rendbetétele.

A napi program az alábbiak szerint alakult:

 • résztvevők gyülekezése
 • reggeli
 • bemelegítő, csapatépítő játék
 • kerítés kezelése, rozsdamentesítése
 • kerítés festése
 • múzeumkert takarítása, ebéd

A helyiek nagy motivációval jöttek, a lakosság kb. 130-140 fő, így a helyiek közel 10%-a vett részt a programon.

Kupa polgármestere pozitívan állt a kezdeményezéshez, a gyerekek és felnőttek egyaránt lelkesen vettek részt a munkálatokban. A napi programok során nagyon jó hangulat uralkodott, egymásra találtak az emberek, mivel a hétköznapokban nem szokványos élményben volt közösen részük.

A program sikeres volt, a helyi közösség szeretne részt venni további kezdeményezésben is, illetve nyitott, hogy csatlakozzanak más, a gyerekszegénység elleni program elemhez is. 2019. augusztus 10-re egy önkéntes nap tervezése is elkezdődött: egész napos gyógynövény nap.

2019 aug. 10
Alsóvadászi Falunap
Táncbemutató
Helyszín: Alsóvadász

Az alsóvadászi ifjúsági kezdeményezés egy olyan művészeti műhely a létrehozása, melybe beletartozik a zene-tánc és dráma is, ahol a fiataloknak folyamatosan olyan élményt kapnak, ami az önmaguk megmutatásának a lehetőségét is magában hordozza.

A hátrányos helyzetű gyerekek személyiségfejlődése folyamatos, és közösségi élmény nyújt a fellépési alkalmakkor való megjelenés, azaz a heti próbák során létrehozott produktumokat bemutatása.

A település falunapjára felkérték a csoportot, hogy mutassanak be produkciókat, így táncelőadásokkal jelentek meg a sportpályán megtartott rendezvényen. A csoport a saját falujában alig mutathatta meg magát, ezért fontos volt, hogy a felkérést elfogadja a csoport, és megfelelő minőségben, megjelenéssel tudják reprezentálni a művészeti műhely önálló működésének eredményességét.

Nagy sikert arattak a gyerekek a modern és hagyományos roma tánc produkciójukkal.

2019 aug. 16
’Te mibe vagy YO TESÓ?’
hagyományőrző roma tehetségkutató
Helyszín: Edelény

Második alkalommal került megrendezésre Edelényben a ’Te mibe vagy YO TESÓ?’ hagyományőrző roma tehetségkutató program, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve az Észak-Keleti Átjáró Egyesület. A vetélkedőn a legjobb zenészek, zenekarok miskolci fellépési lehetőséget vagy stúdiófelvételt nyerhettek, az egyéb kategóriák díjazottjait tárgynyereményben részesítették!

A rendezvényre előzetesen be kellett küldeni felvételeket a versenyre nevezőkről, és ez alapján lehetett benevezni. A jelentkezés és a videók beküldési határideje 2019. július 15-e volt. A beküldött felvételek alapján, az alsóvadászi csoport részt vehetett az eseményen.

Az alsóvadászi csoport tánc és dráma kategóriába nevezett, a helyi felkészítőkkel összeállított előadásokkal. Az alsóvadászi csoport elsőként a színjátszás kategóriában lépett színpadra, a Tapolcai táborban is próbált, azóta még jobban kidolgozott előadásukkal, mely egy saját történeten alapuló életesemény feldolgozás. Egy fiú története, aki Szakácsi településről Alsóvadászra költözött, és a gyerekeit neveli, álmodozik, értük akar jót tenni. Második előadásuk volt a csoportos hagyományőrző roma tánc, illetve annak lezáró részeként „Palcsó” modern tánc előadása (Michael Jackson). Hatalmas tapsot kaptak a táncosok, nagy sikerük volt, hiszen ők voltak akik legtöbben egyszerre „dolgoztak” a színpadon (ez a dráma előadásra is igaz volt), és minőségi produkciót mutattak be. Különdíjban részesült mindkét előadás.

Ezen ifjúsági kezdeményezéshez tartozó egyszeri alkalom eredménye, és lényege, hogy a fiatalok bemutathatták produkciójukat, és visszajelzést kaphattak eddigi közös munkájukról. Együtt utaztak el a projekt részéről biztosított busszal Edelénybe, ott találkozhattak más előadókkal, más településen élőkkel, ami hatalmas élményt és erőt jelent a folytatáshoz.

Összességében elmondható, hogy az alsóvadászi csoporttal kezdődött közös tevékenység egyre inkább beérik, és az alapcélként megfogalmazott „minél több előadást megszervezni, a fiatalokat eljuttatni” alapelv érvényre jutott. A nem-formális pedagógia eszközrendszerét használva a fiatalok közösen heti rendszerességgel próbálnak, tehát a művészeti műhely megkezdte működését. Azt jelenti, hogy megvalósul az aktív társadalmi szerepvállalásuk a településükön is túlmutató művészeti produkciók bemutatásával, illetve a fiatalok saját generációjuk, és a felnőttek számára is nyújtott példamutatással.

2019 aug. 22
„Turista útvonal festése”
5 napos ifjúsági kezdeményezés
Helyszín: Kupa

A kupai ifjúsági kezdeményezést a helyi fiatalok indították azzal a céllal, hogy a falujuk érdekében közösen tudjanak valamit tenni. Fiatalok szükségletei, igényei, ötletei alapján létrejövő program során, a helyi fiatalok aktív részvételével az volt a terv, hogy a települést érintő elhanyagolt turista útvonalat rendbe hozzák. Hosszú évek óta nem foglalkozik senki a kirándulók tájékozódását szolgáló jelek karbantartásával, ezért jött az ötlet, hogy a helyi fiatalok tegyenek érte.

A kupai turista útvonal a polgármesteri hivataltól indul, a múzeumkerten át a temetőig, majd onnan a falu határáig vezet, onnan pedig Felsővadász határáig tart. Kupa és Felsővadász között erdős rész van, azon át vezető út is felújításra került. Kék, piros, sárga, zöld és fehér színeket használva lettek a jelek felfestve, hogy a turistaút a megfelelő minőségben rendelkezésre álljon a kirándulók számára. Az 5 nap során sikerült a teljes útvonalat rendbe hozni, azon területen, mely Kupához tartozik.

Az útvonal felújítása azért is fontos volt, mert a tájékozódást segíti elő, és a térségben kirándulók nem tudták használni a jeleket, pl. hogy megtalálják a múzeumot. Többször tapasztalták a helyiek, hogy az „idegenek” kérdezgetik, merre menjenek, hol van ez vagy az…

A találkozó reggelente fél 10 körül volt, minden nap reggelivel indult. Majd megtervezésre került a napi program, a teljesítendő terület. A festékek és eszközök előkészítését követően pedig megkezdődhetett a közös munka, a túraútvonal felfestése. A napi program zárása a közös ebéd volt. Az utolsó napon karókat festettek a fiatalok, amik nem is voltak betervezve, hogy a kirándulókat útba igazítsa, merre található a túraútvonal. A zárás egy közös szalonnasütés volt, ahol az élmények, a közös munka feldolgozása is megtörtént. A helyiek nagy motivációval jöttek, a lakosság kb. 130-140 fő, így a helyiek közel 10%-a vett részt a programon. A pici gyerekek nem lettek a jelenlétiken regisztrálva, és átlagban 13-14 fő volt naponta. Kupa polgármestere pozitívan és aktívan állt a kezdeményezéshez, a gyerekek és felnőttek egyaránt lelkesen vettek részt a munkálatokban. A napi programok során nagyon jó hangulat uralkodott, egymásra találtak az emberek, mivel a hétköznapokban nem szokványos élményben volt közösen részük.

Összességében elmondható, hogy a program sikeres volt, így igazán alulról jövő kreatív, nem csak a helyi közösség számára hasznos ifjúsági kezdeményezés volt. Mutatós produktum született, és hiába viszonylag monoton volt a felvállalt feladat, de az eredménye látványos. A kistelepülés felpezsdült, a polgármester együtt tolta a talicskát az emberekkel, ténylegesen közös program jött létre.

2019 júl. 15
Tapolcai
Művészeti tábor
Helyszín: Miskolc-Tapolca

A Miskolc-Tapolcai táborba az alsóvadászi művészeti műhely fiataljai vettek részt. Célja az volt, hogy az 5 nap alatt csapatépítés valósuljon meg, a zene-tánc és dráma foglalkozások tábori környezetben legyenek, miközben a gyerekek kilépjenek a járási hátrányos helyzetű kistelepülésről. Továbbá új élmények megszerzése azon fiatalok számára, akik korábban Miskolcig is alig jutottak, illetve korukhoz megfelelő egészséges szabadidős programokon vegyenek részt.

Az 5 napra lebontva tematika készült, mely a napi szükségletek és lehetőségek szerint lett alakítva. A táborba utazást a projekt biztosította, hétfőn reggel volt az indulás 8:30-kor, majd 10-re ért a csoport Tapolcára. A táborban meghirdetésre került a tisztasági verseny, hogy a környezet, és a házak rendbe legyenek, melynek értékelésére az utolsó nap került sor.

Az első napon a helyszín megismerése, csapatépítő foglalkozás (játék-tréning), zene/tánc/ dráma csoport megbeszélések, a csónakázó tó melletti játszóterezés, illetve vacsora volt, majd este tábortűz. Kedden, a második napon roma népismereti előadás, játék-tréning foglalkozás, művészeti próbák, vízi-biciklizés, bobozás valósult meg. Harmadik nap, szerdán elsősorban a művészeti próbákon volt a hangsúly, felkészülés a 16-i boldvai fellépésre, mely tulajdonképpen az egész tábort áthatotta. Sport versenyre is sor került, foci, ping-pong és kosárlabda, illetve a bobozás. Este tábortűz. Negyedik napon, azaz csütörtökön a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai tartottak kézműves foglalkozást, miközben roma népi ételek készültek a gyerekek által (vakaró, bográcsos). Volt közös focizás az összes résztvevővel, illetve a napi művészeti próbák. Vacsora előtt előadás adráma-zene-tánc foglalkozások produktumaiból. Ötödik napon, azaz pénteken a táborban a búcsú foglalkozás, a házak és a környezet rendbetétele, majd strandolás következett. A fiatalok közösen lehettek egy hétig, így a próbák is intenzívebbek voltak, felkészültek a fellépésekre, bobozhattak, vízi- biciklizhettek, melyek nagy élményt jelentettek számukra, hiszen ilyenekben még nem volt részük (a résztvevők még soha nem is táboroztak).

A kézműves foglalkozások során fellépésekhez eszközöket, kellékeket készítettek (pl. kard, pajzs.). Összességében nagyon élmény dús, eredményes és hasznos tábor volt.

2019 aug. 20
Alsóvadászi Művészeti Műhely
Augusztus 20-i fellépése
Helyszín: Alsóvadász

A település augusztus 20-i ünnepségére felkérték a csoportot, hogy mutassanak be produkciókat, így táncelőadásokkal jelentek meg közösségi házban megtartott rendezvényen. A csoport a saját falujában alig mutathatta meg magát, ezért fontos volt, hogy a felkérést elfogadja a csoport, és megfelelő minőségben, megjelenéssel tudják reprezentálni a művészeti műhely önálló működésének eredményességét. Nagy sikert arattak a gyerekek a modern és hagyományos roma tánc produkciójukkal, illetve egyik csoporttag külön ének előadást is tartott. A fellépéssel teljesül a művészeti műhely létrehozásának, az ifjúsági kezdeményezés támogatásának azon célja, hogy minél több lehetőséget/ alkalmat teremtsünk és biztosítsunk a fellépésre.

2019 okt. 10
Homrogdi Közösségi ház
Kopjafák és fa-szobor renoválása
Helyszín: Homrogd

A homrogdi ifjúsági kezdeményezés alapötlete abból indult ki, hogy a település központi részén lévő fából készült kopjafák elhanyagoltak voltak. A helyi fiatalok megkeresték a felnőtteket, és a projekt közösségszervezőjét, hogy szeretnék felújítani.

Öt napos program volt, minden nap 13:30-tól volt a találkozó az Esély közösségi házban, mely mellett találhatók a kültéri műemlékek. A megbeszélést követően fel lettek osztva a feladatok, meg lett tervezve a felújítás menete. Festés előtt portalanítás és csiszolás volt az elvégzendő feladat. A festendő területnél le kellett takarni fóliával, hogy a kövezet ne legyen festékes. A kopjafát több rétegben kellett lazúrozni, mivel amióta elkészült nem volt még felújítva, ezért nagyon beszívta az anyagot.

A munka végén kézmosást követően uzsonnázásra is sor került, jó hangulatban viccelődés, az élmények feldolgozása valósult meg. Volt szőlő, hogy egészségesen táplálkozzanak, mert az itt élők nehezen jutnak hozzá. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, és sajnálták már vége is a programnak. Érdeklődnek,hogy mikor szervezhetnek megint valamit, tehetnek a falujukért.

Az ifjúsági kezdeményezés nagy értéke, hogy meg van a közösségi élmény, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőség van.

2019 okt. 05
CIVILEK UCCÁJA
A művészeti csoport és Utcaszak Színház
Helyszín: Zugló

2019.10.05-én került megrendezésre Budapest Zuglóban, a CIVILEK UCCÁJA program, a civil nap a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. szervezésében. A művészeti csoportot az Utcaszak Színházzal való együttműködésből adódóan ismerték és hívták meg az egész napos rendezvényre. A tánc és dráma előadások is bemutatásra kerültek, a színház a közösségi ház nagytermében, a táncok (modern és autentikus) pedig szabadtéren, a színpad előtti területen. A gyerekek nagyon izgultak, és érdekes tapasztalat, hogy amíg egymás között, vagy hirtelen indíttatásból vezérelve nagyon szépen adják elő a produkciókat, viszont amikor színpadi helyzetbe kerülnek, többségük zavarba jön. Ezen a területen fejlődni szükséges.

Alsóvadászról reggel indult el a csoport két busszal, amit a projekt biztosított számukra, illetve az ellátás is a művészeti műhely támogatási keretéből lett finanszírozva. Sajnos esős idő volt, így korlátozottan tudtunk Budapesten sétálni, megnézni a kulturális örökségeket, látnivalókat. A gyerekek közül még senki sem járt a fővárosban, Miskolcra is kevesen jutottak el, így sok alapinformációt kellett számukra átadni. A Hősök terén a magyar történelemről beszélgettünk, a honfoglalásról, az államalapításról, a különböző királyainkról. A gyerekek nagyon érdeklődők voltak, és „ámultak-bámultak” hiszen számukra elérhetetlen helyen olyan szobor csoportot tekinthettek meg élet közelből, ami a világon is egyedül álló

Összességében a fellépés és a vele járó közösség és csapatépítő funkció is nagyon jól alakult, a csoport nagyon hálás volt, hogy ilyen élményben lehetett részük.

2019 okt. 26
Művészeti műhely
1 éves szülinapi előadása
Helyszín: Alsóvadász

Az alsóvadászi fiatalok kezdeményezték, hogy művészeti műhely jöjjön létre, amelyhez a helyi felnőttek és a civil szervezet együttműködését kérték. Az alsóvadászi ifjúsági kezdeményezés egy olyan művészeti műhely a létrehozása, melybe beletartozik a zene-tánc és dráma is, ahol a fiataloknak folyamatosan olyan élményt kapnak, ami az önmaguk megmutatásának a lehetőségét is magában hordozza. A hátrányos helyzetű gyerekek személyiségfejlődése folyamatos, és közösségi élmény nyújt a fellépési alkalmakor való megjelenés, azaz a heti próbák során létrehozott produktumokat bemutatása.

2019. október 26. 14 órától került megrendezésre Alsóvadászon a helyi művészeti műhely rendezvénye, ahol bemutatásra került a "Kék hajú fiú és a lila hajú leány története" c. színdarab illetve a "Hagyományőrző cigánytánc és modern tánc" bemutató.

2018 novemberében alakult meg a csoport,az ifjúsági koordinátor közbenjárásával a gyerekszegénység elleni projekt felkarolta a kezdeményezést. Módszertani és szakmai hátteret biztosít, segít szervezni a tevékenységét, olykor képviseli, illetve eszközöket és egyéb anyagi erőforrást is igénylő feltételeket biztosítja. Beszerzésre kerültek színpadi kellékek (pl. játék kard), és felszerelés (pl. fellépő ruha), alkalmanként ellátás. A kezdeti közös munkát követően létrejött az Alsóvadász Művészeti Műhely, ezáltal az „ad hoc” tevékenység átgondoltabb, szervezettebb lett. Előadások szervezése által folyamatos fellépések a gyerekek számára sokat jelentenek, a projekt biztosítja a helyszínekre utazást. A saját falujukban alig volt még fellépésük, és amikor volt is, akkor 1-1 rövid produkciót mutathattak meg. A művészeti műhely szerette volna jobban megismertetni magát a helyi lakossággal, ezért a megalakulás 1 éves évfordulójára születésnapi előadás szervezése vetődött fel. Az ifjúsági koordinátor a helyi polgármestertől sikerült a közösségi házat megszerezni. Plakátok és meghívók készültek, melyek el lettek juttatva a lakossághoz. A műsor részeként bemutatásra kerültek a tánc-csoport jelenlegi koreográfiái, illetve a dráma csoport produkciója. Családtagok és érdeklődők is részt vettek az eseményen, ami tetszett lakosságnak, nagy tapssal köszönték meg az előadást. A rendezvényt követően a gyerekek tortát kaptak, közösen is megünnepelték az egy éves közös munkát, az ifjúsági kezdeményezésük sikerét, az alkotás örömét.

2019 nov. 09
Balajti fellépés
Római Katolikus Egyházközség
Helyszín: Balajt

A művészeti műhely tevékenységének híre elterjedt a környezetünkben, ezáltal annak fellépési megkeresések. Balajt közégből kérték fel a csoportot, hogy adják elő produkciójukat, illetve ezzel egybe kötve legyen egy beszélgetés, miként jutottak el ideáig. Példakép és minta nyújtás szándékkal mutassuk be, az alulról szerveződő közösséget, az önkéntességet.

Balajti Római Katolikus Egyházközség kulturális jellegű roma programot szeretett volna tartani úgy, hogy lehetőleg roma művészeti gyerek közösség mutasson be előadást. Elsősorban helyi roma fiataloknak, középiskolásoknak szervezték a rendezvényt, hogy lássák más településen működő értékteremtő cigánycsoportot, de természetesen nyitott program volt, így a település felnőtt lakossága is részt tudott venni rajta.

Alsóvadászon az iskola előtt volt gyülekező, és busz szállította el a művészeti műhely tagjait Balajtra. A program sikeres volt, vastapssal jutalmazták a produkciókat, a szervezők kérték, máskor is lépjenek fel. Gratuláltak, hogy az alulról jövő kezdeményezés, önkéntes támogatás elérte, hogy a fiatalok önszántukból járnak hétről-hétre művészeti próbákra, és egy közösségként, művészeti értékű produkciókat állítanak elő, ami pozitív megerősítést is nyújt számukra.

Kapcsolat

Általános információk:

Cím:

3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12.

Email:

info@gyep-szikszo.hu

Telefonszám:

0646/616-239